กลับ

Pipat Areesongkroagul

BASE Instructor

Lead Instructor in

Business & Strategy – Sales Management – Design Thinking

 

Instructor Profile Experience

BASE Playhouse: A Skill house for everyone
Instructor in course of design thinking, business supply-chain and business strategy in study level and corperate level.

Sales & Assistant Supply Manager, PT. Tirta Surya Raya (Indonesia)
– Manage and motivate sales team in Indonesia to develops good customer relationships and make profitable to achieve sales target.
– Manage supply chain to ensure availability of products.

Area Manager – Sale Representative, TOP Solvent Co., Ltd.
– Find and select customers from our portfolio to build the partnerships in terms of opportunity to export customers’ products to overseas.
– Deliver profitable achievement of agreed sales targets.

The president of Science’s Student Government, Chulalongkorn University
– Led and set direction to sustain and provide standard welfare for students.
– Head of activities which can enhance leadership, logical thinking process, science practices, and ethics.

 

Instructor Profile Education

Bachelor of Science (B.Sc.), Chemical Technology, Chulalongkorn University, Thailand

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse