Well-being Workplace & Mental Management

สร้างความสุขในการทำงาน ด้วยทักษะการจัดการอารมณ์

บรรยากาศในการทำงานเป็นสิ่งที่ไม่ไม่อาจมองข้าม หากองค์กรให้ความสำคัญกับบรรยากาศการทำงาน พนักงานในองค์กรจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตระหนักถึงการสร้างสุขภาวะทางจิตที่ดีนั้นจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงหน้าที่ของ HR เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นอีกหนึ่งทักษะที่หัวหน้าและผู้บริหารควรมี

สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบคอร์ส

เทคนิคในการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน

แนวทางการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร ที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทองค์กร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

พนักงานในองค์กรทั่วไป ที่ตระหนักถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงาน

พนักงาน HR ที่อยากจะสร้างบรรยากาศทางบวกให้การทำงานร่วมกันในองค์กรดีขึ้น

พนักงานระดับ manager ที่ต้องการจะดูแลสุขภาวะของลูกน้องในทีม

องค์กรที่พนักงานกำลังอยู่ในสภาวะ mental breakdown หรือต้องการที่จะยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

พนักงานในองค์กรทั่วไป
ที่ตระหนักถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงาน

พนักงาน HR
ที่อยากจะสร้างบรรยากาศทางบวกให้การทำงานร่วมกันในองค์กรดีขึ้น

 

 

พนักงานระดับ
manager ที่ต้องการจะดูแลสุขภาวะของลูกน้องในทีม

 

องค์กรที่พนักงานกำลังอยู่
ในสภาวะ mental breakdown หรือต้องการที่จะยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

 

Course Highlights

Stress & Burnout Management ทำอย่างไรเมื่อคนในองค์กรเริ่มส่งสัญญาณไม่ดี มีสภาวะหมดไฟ หรือภาวะซึมเศร้า

Constructive Communication วิธีการสื่อสารเชิงบวกภายในทีม เพื่อทีมที่มีความสุข

Culture Clash,Building Norms สร้าง Norm หรือบรรทัดฐานให้กับพนักงานเพื่อปรับตัวเข้ากับบริษัท ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งรูปแบบต่าง ๆ

Mental Management, Self Awareness and Reflection การจัดการและรู้เท่าทันอารมณ์ และวิธีการสะท้อนตัวเอง เพื่อวางแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างมีความสุข

Speaker

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์ (ชมพู่) 
Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Learning Psychologist &amp
Positive Psychology Specialist

ผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานด้านจิตวิทยาเชิงบวก และการพูดเพื่อสื่อสาร คนไทยเพียงไม่กี่คนที่เคยมีผลงานบทความในเว็บไซต์ PositivePsychology.com

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ 062-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse