fbpx
Critical Thinking for Decision Making

หลักสูตรเสริมพลังการคิด เพื่อยกระดับกระบวนการคิดให้ตัดสินใจได้อย่างเฉียบคม
สำหรับพนักงานองค์กรยุคใหม่ทุกระดับ!

จะตัดสินใจยังไงให้ดีที่สุด?
แค่ “เอ๊ะ” ให้ตรงจุด ก็ไขปัญหาได้ง่าย ๆ ด้วยหลักสูตร Critical thinking ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทีมคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Critical Thinking คืออะไร?

ทำไมกระบวนการคิดเพื่อตัดสินใจถึงจำเป็นกับทุกองค์กร

Critical Thinking ถือเป็น Soft Skill ที่ขนาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่นวัตกรรมและการพัฒนาส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ เพื่อการจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) จึงเป็นตัวช่วยในการมองได้ครบทุกมิติ ตั้งคำถามอย่างท้าทาย สงสัยอย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน พร้อมทั้งตัดสินใจหาทางออกได้อย่างถูกวิธี 

การคิดเพื่อตัดสินใจอย่างเฉียบคม

การคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

การสงสัยและตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์

หลีกเลี่ยง 'อคติ' (Bias) และ 'ตรรกะวิบัติ' (Fallacy)

ขั้นตอนของกระบวนการคิด
เพื่อตัดสินใจอย่างเฉียบคม

(Stage in the Critical thinking for Decision Making process)

โดยปกติแล้ว มนุษย์จะตัดสินใจโดยการกระโดดไปที่ ‘คำตอบ’ ทันที จนขาดการคำนึงถึงเหตุผล และการวิเคราะห์ที่รอบด้านมากพอ ทำให้พลาด ‘คำตอบ’ หรือ ‘ตัวเลือก’ ที่ดีกว่า อันเป็นสาเหตุของการตัดสินใจที่ผิดพลาด

Critical Thinking Process แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. Understanding and Interpretation

 • การทำความเข้าใจจากการแตกองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการจะคิดออกมาให้ละเอียดที่สุด ทำให้เห็นภาพรวมและองค์ประกอบของข้อมูล โดยไม่มุ่งไปที่คำตอบเร็วเกินไปจนหลงลืมสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอย่างแท้จริง

2. Analytic and Hypothesis Setting

 • การคิดวิเคราะห์จากองค์ประกอบที่ได้จากการทำความเข้าใจ นำมาหาความสัมพันธ์ หาความเชื่อมโยง โดยเพิ่มเหตุและผลเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เช่นการสร้างสมมติฐาน เป็นหนึ่งในวิธีการคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนองค์ประกอบของข้อมูล

3. Inference and Prioritization

 • การเลือกชุดคำตอบเพื่อการตัดสินใจ โดยการชุดองค์ประกอบที่ผ่านการเชื่อมโยงผ่านเหตุผล นำมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาใช้พิจารณาก่อนการตัดสินใจ

8 สัญญาณเตือน ที่บ่งบอกว่าองค์กรของคุณขาด สกิลเอ๊ะ!

ตั้งคำถามกับสิ่งที่เจอไม่เป็น
ทำความเข้าใจข้อมูลยากขึ้น

เสพข้อมูลโดยไม่กลั่นกรอง

ไม่รับฟังมุมมองที่แตกต่างจากผู้อื่น

ตัดสินใจเร่งรีบ ไม่แคร์ผลลัพธ์

วางแผนการทำงานได้แย่ลง
จนกองงานสุมเต็มไปหมด

ไม่เปิดรับข้อมูลอื่น
จนไม่สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้

ขาดไอเดีย ไม่เสนอทางเลือกใหม่ ๆ

ทำงานแบบ Traditional
ตามเทคโนโลยีใหม่ไม่ทัน

กระบวนการ Critical Thinking Process จะทำให้ผู้คิด สร้างนิสัยการพิจารณาข้อมูลตรงหน้าด้วยเหตุผลอย่างรอบด้าน เพื่อตัดสินใจอย่างถูกต้อง ในคอร์ส Critical Thinking for Better Decision Making นี้ BASE Playhouse ได้ออกแบบจากงานวิจัย ร่วมกับการออกแบบการสอน หรือ Instructional design ผนวกกับประสบการณ์ที่ได้จากการถ่ายทอดให้กับพนักงานในองค์กรชั้นนำ จนมั่นใจว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในคอร์สนี้พนักงานในองค์กรจะสามารถคิดเพื่อตัดสินใจ จนสามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นในองค์กร

หลักสูตร Critical Thinking ของ BASE
แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

หลักสูตรจัดอบรม Critical Thinking for Better Decision Making ของ BASE Playhouse ได้มีการนำหลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning & Instructional Design Principle) โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้เรียนและองค์กร โดยแบ่งหลักสูตรตามเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning & Competency Outcome) ดังนี้

Critical Thinking for Better Thinking

คอร์สช่วยยกระดับการคิดและตัดสินใจของพนักงานในองค์กร ทั้งในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการทำงาน ผู้เรียนจะได้พบกับการคิดจากการใช้ข้อมูล หรือ Data Thinking พื้นฐาน การให้เหตุผลประกอบการคิดและตัดสินใจ เสริมด้วยการหลบหลีก ‘อคติ’ (Bias) และ ‘ตรรกะวิบัติ’ (Fallacy)

Critical Thinking for Business Decision Making

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเรียนรู้จากบริบททางธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะจากการสมบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจ ผ่านเกมจำลองธุรกิจเสมือนจริง (Business Simulation Game) และใช้การคิดแบบ Critical Thinking ประกอบทุกการตัดสินใจ

Critical Thinking and Complex Problem Solving

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยนำการคิดแบบ Critical Thinking เข้ามาผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะอย่างแท้จริง ไม่ใช่การจำ process ไปใช้โดยไม่ผ่านการทำความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

โดยคอร์ส Critical Thinking ทุกคอร์สจะออกแบบเป็น กิจกรรมและเกม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการที่สนุก สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านเกมลิขสิทธิ์เฉพาะที่ BASE Playhouse

เกมที่ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการคิดแบบ Critical Thinking มาใช่ไขคดีฆาตกรรม จากกระบวนการตรวจสอบสมมติฐาน สืบหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานและพยาน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้และฝึกฝนจริง

หลังจบคอร์สนี้จะได้อะไรบ้าง?

พนักงาน

 • รู้ถึงประโยชน์ของการคิดแบบ Critical Thinking
 • เข้าใจการทำงานของสมองในการคิดแบบ Critical Thinking
 • การพัฒนาความคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
 • รู้เทคนิคการตั้งคำถาม พร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
 • สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดได้
 • มองเห็นข้อมูลและวิเคราะห์ได้รอบด้านแบบ 360 องศา

องค์กร

 • องค์กรทำงานได้อย่างเป็นระบบ
  ลดความขัดแย้ง
 • เสริมทักษะการวิเคราะห์
  และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
 • สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน สนับสนุนการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถจัดหลักสูตร
‘Critical Thinking’ ได้

ทีม Learning Designer ของ BASE Playhouse
สามารถออกแบบหลักสูตรกระบวนการคิดได้ตามความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency) เป้าหมายของแต่ละองค์กร โดยแบ่งได้ดังนี้

1. หลักสูตรสำหรับเติมทักษะและวิธีคิดพื้นฐาน

 • หลักสูตร 1-2 วัน ตามความเข้มข้นและโจทย์ที่ทางองค์กรต้องการ

2. หลักสูตรติดตามการนำทักษะไปใช้จริง

 • หลักสูตร Follow up session ที่มีวิธีการวัดผลการนำไปใช้ในการทำงานจริง ตั้งแต่ระยะเวลา 1 เดือน หรือ 3 เดือนหลังจากจบการอบรม ผ่านภารกิจ Pop-up Quiz ให้พนักงานได้เล่น พร้อมฝึกทักษะ รายงานเป็นผลเชิงประจักษ์เปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน เพื่อวัดผลการนำทักษะไปใช้จริง

หัวข้อและบทเรียนในหลักสูตร
Critical Thinking
พื้นฐาน

ตัวอย่างของหัวข้อและบทเรียนที่หลักสูตรสามารถปรับได้ให้เหมาะสมแต่ละองค์กร ตามเป้าหมาย ระยะเวลา และ Budget ของแต่ละองค์กร

Why Critical Thinking- Mind mapping & Data Analytics

บรรยายผสานกิจกรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ ที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าร่วมว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเทคนิคในการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำแผนที่ทางความคิดให้คิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

The Power of Curiosity

กิจกรรมระยะสั้นเกี่ยวกับเทคนิคการถามคำถาม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของความอยากรู้อยากเห็น

Understanding Bias & Fallacies

กิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจกับแนวคิดของ“ อคติ” และ “ตรรกะวิบัติ” โดยเริ่มตั้งแต่การสนทนาในชีวิตประจำวันไปจนถึงการพูดคุยเกี่ยวกับบริบททางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยเวิร์กชอปที่แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดทั่วไปของกับดักทางความคิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านั้น

Application of Critical Thinking in Business Case

 กิจกรรมที่รวมเฟรมเวิร์ค (Framework) การทำงานทางธุรกิจแบบลงมือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ผ่านการแตกองค์ประกอบของข้อมูลและการสร้างสมมติฐานเพื่อการทดสอบ

Corporate Murder: Simulation Game for Decision Critical Thinking

เกมจำลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นต้องตัดสินใจที่ซับซ้อนและท้าทาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในขณะที่รวบรวมข้อมูลจากผลลัพธ์ทาง เพื่อสร้างสมมติฐานและทำการตัดสินเพิ่มเติม

Session เพิ่มเติมสำหรับคอร์ส Critical Thinking เพื่อการฝึกทักษะเชิงลึกตามผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

Business simulation game for Enhancing Decision Making

เกมจำลองสถานการณ์ผ่านบริบททางธุรกิจจากองค์กร ที่ผู้เรียนจะได้สวมหมวกเป็นนักธุรกิจที่ต้องคิดและตัดสินใจ เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด
(เฉพาะคอร์ส Critical Thinking for Business Decision Making)

Complex Problem Solving Process Integrate with Critical Thinking

 เรียนรู้กระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึก
(เฉพาะคอร์ส Critical Thinking for Complex Problem Solving)

Speaker

Anand Kulpiyavaja (Earth)

Learning Designer Lead
& Education Business Unit Lead, BASE Playhouse

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะ Critical Thinking และ Problem Solving
มีประสบการณ์ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนมัธยมชั้นนำมากมาย

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือติดต่อ คุณณัฐพล (แชมป์) โดยตรงที่ (+66)62-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse