Skill Assessment
& Recruitment

คัดเลือกบุคคลากรให้เฉพาะเจาะจงกว่าเดิม ด้วยการวัดผล
และทดสอบทักษะ Soft Skills ผ่านเครื่องมือที่ถูกออกแบบมา
โดยเฉพาะ

Soft Skill & Competency Test
Boardgame

บอร์ดเกมที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อสร้างและวัดผลทักษะ
ของผู้เล่นในทุก ๆ ช่วงเวลา

• ฝึกทักษะที่จำเป็นในศวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration), ทักษะการสื่อสาร (Communication), ทักการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) และ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity)
• สามารถวัดผลทักษะต่าง ๆ ในรูปแบบ คะแนนทักษะ และ Skill Profile Report
• เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ไม่น่าเบื่อ สนุก จนอยากเล่นซ้ำ

Business Simulation Game

เกมจำลองธุรกิจเสมือนจริง ที่ให้ผู้เล่นได้ฝึก
และวัดผลทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นในองค์กร

• จำลองการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยระบบ
 Online Simulation Game
• ฝึกวิเคราะห์งบการเงิน การคิดแบบผู้ประกอบการ และผู้บริหาร (CEO Mindset)
• เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจผ่านการทำจริง (Marketing, Finance, Operations, R&D)
• สนุก ด้วยการแข่งขันแบบ Gamification

SEEN : Ability to Be Seen

Platform วัดทักษะและแสดงความสามารถของพนักงานในองค์กร เพื่อช่วย HR สรรหาและประเมินพนักงานในองค์กรให้ตอบโจทย์และความต้องการมากที่สุด

• Evidence-Based Assessment การประเมินความสามารถจากหลักฐานหรือสภาพจริงของพนักงาน เพื่อลด Bias และความผิดพลาดจากการดูแค่ Resume หรือการสัมภาษณ์งานที่พบคนที่มีทักษะการพูดที่ดี
• Easy-to-decide information การจัดข้อมูลของผู้สมัครที่ง่ายต่อการเปรียบเทียบและตัดสินใจ
• Suggested Skill Test & Rubric การแนะนำชุดทดสอบทักษะและวิธีการประเมินผล
• Customized Assessment อิสระต่อการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทขององค์กร
• Easy to communicate สามารถทำงานร่วมกันกับหัวหน้าแผนกเพื่อคัดคนเข้าองค์กร
• Organizational branding สร้างโจทย์วัดทักษะขององค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความถนัดขององค์กรให้แก่ผู้สมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือสามารถติดต่อคุณกาแฟ (+66)64-246-7888 โดยตรง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เราไม่สามารถเซฟข้อมูลของคุณได้ รบกวนตรวจสอบอีกครั้งและลองส่งใหม่
ขอบคุณที่สนใจในคอร์สของเรา ทีมงาน BASE Playhouse ได้รับข้อมูลของคุณแล้ว และจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?
ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัดและบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของบริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัท และเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ การทำกิจกรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse