The New Normal Skills

เปิดโลกทักษะการทำงานยุคใหม่
ตอบรับสไตล์การทำงานแบบ Hybrid

ฝึกฝนให้พร้อมรับมือ l ปรับวิถีการทำงาน | นำทีมให้ทันโลก

Course Environment

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ติดต่อคุณกาแฟ (+66)64-246-7888 โดยตรง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เราไม่สามารถเซฟข้อมูลของคุณได้ รบกวนตรวจสอบอีกครั้งและลองส่งใหม่
ขอบคุณที่สนใจในคอร์สของเรา ทีมงาน BASE Playhouse ได้รับข้อมูลของคุณแล้ว และจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัดและบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของบริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ทั้งหมดของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับบริษัท และเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ การทำกิจกรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse