fbpx

Digital Collaboration Tools for Digital Team

เปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ด้วยเครื่องมือสื่อสารยุคดิจิทัล

เรียนรู้แก่นการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในโลกออนไลน์
นำมาปรับใช้กับเครื่องมือ Digital Tools แบบใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับ ทลายข้อจำกัด
และเพิ่มศักยภาพของการทำงานในโลกออนไลน์ให้ Productive มากขึ้นกว่าเดิม

 

สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบคอร์ส

เข้าใจแก่นการสื่อสารและการทำงานในโลกออนไลน์

เข้าใจและลองใช้เครื่องมือที่ได้รับความนิยมใช้ในการทำงานแบบออนไลน์ในปี 2022

 เรียนรู้หลักการเลือกและใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในอนาคตให้เหมาะสมกับการทำงานเฉพาะของแต่ละทีม

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

หัวหน้าทีมที่ต้องการปรับการทำงานไปในรูปแบบ Virtual หรือ Hybrid มากขึ้นโดยที่ยังเน้นผลลัพธ์ของงานและความสัมพันธ์ของทีม

HR ที่ต้องการหาเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร โดยอยากเริ่มจากการทำความเข้าใจการสร้างทักษะของคนในองค์กร

พนักงานทั่วไปที่ต้องการเข้าใจกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่และสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง

 

หัวหน้าทีมที่ต้องการปรับการทำงาน
ไปในรูปแบบ Virtual หรือ Hybrid มากขึ้นโดยที่ยังเน้นผลลัพธ์ของงานและความสัมพันธ์ของทีม

HR ที่ต้องการหาเครื่องมือใหม่ ๆ
เข้ามาใช้ในองค์กร โดยอยากเริ่มจากการทำความเข้าใจการสร้างทักษะของคนในองค์กร

 

พนักงานทั่วไปเข้ามาใช้ในองค์กร
โดยอยากเริ่มจากการทำความเข้าใจการสร้างทักษะของคนในองค์กร

 

 

Course Highlights

How We Work in Virtual World: ทำความเข้าใจการทำงานและการสื่อสารในโลกออนไลน์ว่ามีองค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง โดยการนำกระบวนการทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่งข้อมูล การแจ้งข่าว การประชุม การแก้ไขปัญหา หรือการทำงานรูปแบบต่าง ๆ มาวิเคราะห์ถึงปัญหาและปัจจัยที่เปลี่ยนไป

The Best Collaboration Tools of 2022: เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของการทำงานออนไลน์ ในโหมดของ การทำงานร่วมกัน การประชุมหรือระดมสมอง การนัดหมาย ลองใช้เครื่องมือยุคใหม่ในการทำงานตามหลักการดังกล่าว ผ่านการใช้แอพลิเคชั่น Clickup/Trello, Miro/Mural และ Mentimeter/Kahoot เป็นต้น

The 5 Steps to Implement Tools: ทำความเข้าใจขั้นตอนการเลือกเครื่องมือและขั้นตอนให้คนในทีมอยากใช้ และทำให้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

Speakers

ทีม Speakers
จาก BASE Playhouse

บรรยากาศภายในคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หรือติดต่อ คุณแชมป์ โดยตรงที่ 062-497-4497 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

BASE Playhouse

719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ. พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

© 2021 BASE Playhouse