fbpx
Team Work จะ Work ได้อย่างไร? ถ้าไม่ใส่ใจ Collaboration Skills

Team Work จะ Work ได้อย่างไร? ถ้าไม่ใส่ใจ Collaboration Skills

Highlight: การทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้เพียงอย่างเดียว แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนำไปสู่การเกิด Team Work ก็สำคัญเช่นเดียวกัน Collaboration Skills...